Floorstand, Bodenstativ, Stahl, schwarz 10kg nach BGV-C1